Chủ nhật, 25/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 603

TH Phạm Hùng thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

TH Phạm Hùng thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục theo lộ trình của Phòng GD&ĐT

 

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 648 /GDĐT-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Chánh, ngày 8 tháng 6 năm 2015

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

GIAI ĐOẠN 2015 -2020

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bình Chánh

Tiếp tục thực hiện công văn số: 3955/GDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 – 2015;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh xây dựng kế hoạch, tiến độ các trường chưa thực hiện đánh giá ngoài sẽ tiếp tục chuẩn bị và đăng kí đánh giá ngoài trong thời gian tới theo lịch thời gian cụ thể như sau:

1. Lịch chung

Thời gian

Tên đơn vị

Ghi chú

Năm học 2015 – 2016

Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Tân Nhựt (HKI)

Bình Chánh, Phong Phú, Tân Kiên, Qui Đức, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc 2. (HKII)

 

Năm học 2016 – 2017

 

Hưng Long, Tân Quý Tây, Tân Quý Tây 3, An Phú Tây, Tân Nhựt 6

 

Năm học 2017– 2018

 

LMX 3, , LMX 2, An Hạ, Võ Văn Vân.

 

Năm học 2018 – 2019

Bình Lợi, Lại Hùng Cường, Phạm Văn Hai

 

Năm học 2019 – 2020

 

Trần Quốc Toản, Bình Hưng mới, An Phú Tây mới.

 

2. Lịch cụ thể

Thời gian

Trường

Công việc của trường

Công việc của Tổ Tiểu học

Ghi chú

Tháng 7/2015

TH Vĩnh Lộc B; Tân Túc; Tân Nhựt; Bình Chánh, Phong Phú, Tân Kiên, Qui Đức, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc 2.

- Tập hợp, sắp xếp hồ sơ minh chứng

- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

 

 

 

 

Tháng 8/2015

 

 

Thành lập đoàn hỗ trợ lần 1 cho các trường.

 

Tháng 10/2015

 

Các trường Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Tân Nhựt đón đoàn hỗ trợ của PGD&ĐT

 

Lập hồ sơ đăng ký ĐGN cuối tháng 10/2015

 

- Xây dựng chính thức kế họach và thực hiện hỗ trợ các đơn vị Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Tân Nhựt.

- Lập hồ sơ đăng ký ĐGN cuối tháng 10/2015

 

 

Tháng 12/2015

 

Các trường: Bình Chánh, Phong Phú, Tân Kiên, Qui Đức, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc 2 đón đoàn hỗ trợ của PGD&ĐT

Lập hồ sơ đăng ký ĐGN vào cuối tháng 1/2016

- Xây dựng chính thức kế họach và thực hiện hỗ trợ các đơn vị: Bình Chánh, Phong Phú, Tân Kiên, Qui Đức, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc 2.

 

Tháng 01/2016

 

 

Lập hồ sơ đăng ký ĐGN cho các trường Bình Chánh, Phong Phú , Tân Kiên, Qui Đức, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc 2 vào T1/2016

 

Tháng 2/2016

 

Đón đoàn ĐGN của Sở

 

 

 

            Trên đây là kế hoạch xây dựng tiến độ hỗ trợ và đăng ký đánh giá ngoài các trường tiểu học trong năm học 2015 - 2016 và đến 2020. Đề nghị các trường tiến hành xây dựng kế họach, thực hiện các tiêu chuẩn theo lộ trình và phân công cụ thể các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá tích cực phối hợp để hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, Báo cáo tự đánh giá  và thực hiện hồ sơ đăng ký theo đúng tiến độ.

 

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                     ( Đã ký)

- Lưu VP, Tổ TiH                                                                          

 

                  

                                                                                  NGUYỄN TRÍ DŨNG

 

 

Tác giả: NTS

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

88